اعضاء هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 

نام و نام خانوادگی

رشته / گرایش

مرتبه علمی

دکتر زهرا افضلی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار

دکتر سید مهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی

استاد

دکتر مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی

استاد

دکتر صلاح الدین عبدی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار

دکتر سید حسن فاتحی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

دکتر علی سعیداوی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

دکتر صدیقه زود رنج

زبان و ادبیات عربی

استادیار

دکتر ناصر قره خانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند