لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
دوره دکتری

نام و نام خانوادگی

ورودی

رشته / گرایش

مریم بخشی

89

زبان و ادبیات عربی

ابوالفضل رحمنی

89

زبان و ادبیات عربی

سبحان کاووسی

89

زبان و ادبیات عربی

طیبه امیریان

90

زبان و ادبیات عربی

محسن شبستانی

90

زبان و ادبیات عربی

سید اسماعیل قاسمی موسوی

90

زبان و ادبیات عربی

حسین احمدی آمویی

90

زبان و ادبیات عربی

ابراهیم احمدی

91

زبان و ادبیات عربی

جعفر جعفر زاده

91

زبان و ادبیات عربی

گل افروز جعفریان

91

زبان و ادبیات عربی

احمد جمال امیدی

91

زبان و ادبیات عربی

اختر دوالفقاری

91

زبان و ادبیات عربی

محبوبه رهبر تجارت

91

زبان و ادبیات عربی

بی بی راحیل سن سبلی

91

زبان و ادبیات عربی

 جابر سوسونی ریگ

91

زبان و ادبیات عربی

نسرین عباسی

91

زبان و ادبیات عربی

جواد محمد زاده

91

زبان و ادبیات عربی

سید عبدالسلام محمودیان

91

زبان و ادبیات عربی

اسماعیل یوسفی

91

زبان و ادبیات عربی

رسول فتحی مظفری

91

زبان و ادبیات عربی

شهرام دلشاد تنیانی

92

زبان و ادبیات عربی

مدینه کریمی بروجنی

92

زبان و ادبیات عربی

علی خسین غلامی یلقون آقاج

93

زبان و ادبیات عربی

سمیه محمدی

93

زبان و ادبیات عربی

زهره حیدری

93

زبان و ادبیات عربی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند